Aktuellt
Våra tjänster
Om företaget
Våra klienter
 
     
 

* Uppbyggnad av ledningssystem
Vi hjälper er att bygga ett elektroniskt ISO 9001 och/eller ISO 14001-certifierat system till ett fast pris inom överenskommen tid.
I regel gör vi ett komplett åtagande till ett fast pris för att bygga certifierade system för kvalitets- och ev miljöledning, inkluderande bl a:

- Genomgång av klientens verksamhet och önskemål
- Presentation av våra möjligheter att tillfredsställa önskemålen
- Processkartläggning av verksamheten
- Utformning av det elektroniska systemet i klientens intranet
- Utformning och skrivning av alla nödvändiga systemdokument inklusive rutiner som behövs för att fylla gällande arbetsmiljölagstiftning
- Miljöutredning med förslag till miljöprogram
- Identifiering av möjliga målområden, mätning, uppföljning och korrigerande åtgärder
- Utbildning av kvalitets- och ev. miljöansvarig
- Kommunikation med valt certifieringsorgan, stöd för att välja organ
- Stöd vid skrivande av protokoll från ledningsgenomgångar
- Utförande av interna revisioner
- Deltagande vid certifieringsrevisioner

Om så önskas kan företaget välja att själv stå för en större eller mindre del av systemdokumentationen och även tillhandahålla applikation för dokumentationshanteringen.

* Underhåll av system
Vi kan ta på oss att agera som er kvalitets- och/eller miljöledningsfunktion.
Vi kan även ta begränsade uppdrag såsom internrevision och fortlöpande dokumentgranskning.
För kortare eller längre perioder (tills vidare).Våra tjänster